loga ue wsh

sysem tok obraz

Projekt pt. „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów”,

realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr um.POWR.03.01.00-00-B088/15